Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

Aktiefutures (Børsnoteret)

 

I modsætning til den individuelt aftalte terminsforretning er en futures-kontrakt en standardiseret kontrakt, hvor det underliggende aktiv, kontraktstørrelse og udløbsdato på forhånd er fastlagt. Futures kan derfor handles på en børs.

 

Når man indgår i en futures-kontrakt, indgår man derfor i en standardiseret aftale mellem to parter om på et bestemt tidspunkt at købe eller sælge et bestemt aktiv til en aftalt pris. Kontrakten er bindende for begge parter.

 

Det underliggende aktiv kan for eksempel være obligationer, korte renter eller aktieindeks.

 

Man kan anvende futures til afdækning af fremtidige risici eller spekulativt til at tage positioner i overensstemmelse med sine forventninger til fremtidige prisbevægelser. 


I Danmark handles futures for eksempel på OMX Nordic Exchange. Pt. handles der kun futures på enkeltaktier og aktieindekset OMXC20 i Danmark.

 

På udenlandske futuresbørser handles der ud over futures på tilsvarende produkter også futures på stats- og realkreditobligationer, swaps, valuta, brancheindeks, obligationsindeks og råvarer. 

FMS InvesteringsRådgivning A/S handler kun futures på aktieindeks. 


Værdiansættelse 
Generelt kan en købt future ses som et lånefinansieret køb af det underliggende aktiv frem til den dato, hvor futuren udløber.

 

Ved prisfastsættelsen af futuren tages hensyn til følgende omkostninger:

  • Spotprisen på det underliggende aktiv.
  • Udgifter til at holde det underliggende aktiv indtil futuren udløber. Det vil sige finansieringsomkostninger.
  • Indtægter ved at holde det underliggende aktiv indtil futuren udløber. Indtægter forekommer i forbindelse med eksempelvis obligationer, der i sig selv er rentebærende, mens der ved eksempelvis råvarer ikke er nogen indtægt.

Afvikling af futures

Forretninger, danske samt enkelte udenlandske, afvikles normalt ved differenceregning.

 

En førtidig lukning kan ske ved at indgå en tilsvarende modgående forretning. For eksempel kan en købt future lukkes ved at sælge en tilsvarende future.

 

Risici ved futures

Markedsrisiko

Handel med futures giver mulighed for et højt afkast, men risikoen for tab er tilsvarende høj. Ud over den risiko, der opstår, hvis kursen på det underliggende aktiv ændrer sig, skal man tage højde for pengemarkedsrenterne og dermed den implicitte funding/placeringsrente.

 

Kreditrisiko

En kreditrisiko i forbindelse med futures afhænger af, hvorvidt din modpart kan betale sin eventuelle forpligtelse. Når man har et clearinghus som garanterende mellemled, reducerer man denne risiko.